วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กองทุนสวัสดิการ

 กองทุนสวัสดิการ


 กองทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิก

  

 • บริษัทฯ จ่ายเงินเข้ากองทุน จากการใช้ จำหน่ายสินค้า และ บริการทุกสายงานทั้งบริษัทฯเมื่อมีสมาชิก ทุกประเภทที่ยังคงมีการเคลื่อนไหว (Active) ตั้งแต่ 25,000 รหัสขึ้นไป 
              - จากการชำระค่าโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต ไม่เกิน 1.5 บาท / หมายเลข 
              - จากการซื้อสื่อ Software SuperDict       ไม่เกิน 1.5 บาท / ชุด
 กองทุนสวัสดิการสะสมระยะยาว

    
 

 • บริษัทฯจะจ่ายเข้ากองทุน เมื่อองค์กรผู้ใช้โทรศัพท์ครบ 25,000 เลขหมาย ก่อนครบ 25,000 เลขหมาย บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะสมทบเพิ่ม จากอัตราที่กำหนดเป็นพิเศษหรือไม่ก็ได้
 • เปิดบัญชีเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อนำดอกผลไปช่วยเหลือ หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ครอบครัวของนักธุรกิจที่เสียชีวิต
 • บริษัทฯถือสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการบริหารกองทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ นักธุรกิจ
 • นักธุรกิจที่ชำระค่าโทรต่ำกว่า 300 บาท จะได้รับค่าตอบแทนลดลงตามส่วน ยกเว้นซื้อสินค้าอื่นที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

 กองทุนผู้นำ • บริษัทฯจ่ายเงินเข้ากองทุนจากผู้ใช้โทรศัพท์-เน็ตที่เป็นซิมจากบริษัทจาก 3 % ของ PV ค่าโทร-ค่าเน็ต
  เช่น   กรณี PV ของค่าโทร 400 บ. เท่ากับ 75 ดังนั้น 3 % ของพีวีค่าโทร 400 บ. เท่ากับ 2.25 บ. 
  หัก 1.5 บ. คงเหลือ   0.75 บาท

 เงื่อนไขที่ควรรู้
 • บริษัทฯจะจ่ายเข้ากองทุน เมื่อองค์กรผู้ใช้โทรศัพท์ครบ 25,000 เลขหมาย ก่อนครบ25,000 เลขหมาย
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะสมทบเพิ่มจากอัตราที่กำหนดเป็นพิเศษหรือไม่ก็ได้ 
 • บริษัทฯถือสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการบริหารกองทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก้
 • สมาชิกที่ชำระค่าโทรต่ำกว่า 300 บาท จะได้รับค่าตอบแทนลดลงตามส่วนยกเว้นซื้อสินค้าอื่นที่กำหนดในเดือนใดๆที่มีผู้ชำระโทร-ค่าเน็ตน้อยกว่า 5,000เลขหมาย บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะงดค่าตอบแทน และ
 • ผลประโยชน์ ตามข้อ.4, 5 และ 6
 • ในเดือนใดๆที่มีผู้ชำระค่าโทร-ค่าเน็ตรวมต่ำกว่า 100,000 เลขหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด
 • ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามความเหมาะสม
 • ทุกครั้งที่สัญญาระหว่างบริษัทฯกับผู้ให้บริการสิ้นสุดลง สมาชิกอาจจะต้องเปิดซิมใหม่เพื่อรักษาสิทธิ์
 • ในการรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่อไป

ผู้ติดตาม